A házastársak különvagyonához tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyek a vagyonközösség létrejöttekor már megvoltak, továbbá a vagyonközösség fennállta alatt örökölt, illetve ajándékba kapott vagyontárgy, a házastársat, mint szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, a személyi jog megsértésért kapott díj, személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy és a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy, illetve annak helyébe lépő érték.

A különvagyonnak az életközösség ideje alatt keletkezett haszna, amely a különböző fenntartási költségek, továbbá a terhek levonása után marad közös vagyonnak minősül. Azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a mindennapokban közösen használnak, a szokásos mértékű felszerelési és berendezési tárgyak a házassági életközösség ötödik éve után közös vagyonná válnak.

A házastársak különvagyonát terhelik azok a tartozások, amelyek jogcíme a életközösséget megelőzően keletkezett. Ez alól kivételt képeznek a különböző törvényen alapuló tartásdíjak.

Az életközösség ideje alatt keletkezett olyan passzív vagyon, amely a különvagyon megszerzésével, fenntartásával jár együtt, illetve a különvagyonra vonatkozó kötelezettségből ered, a másik házastárs egyetértése nélkül a közös vagyon terhére vállalt ingyenes tartozás, továbbá a házastárs jogellenes, gondatlan magatartásából eredő követelés a különvagyon részét képezi.
Amennyiben a házastárs bizonyítani tudja, hogy nem járult hozzá a szerződéskötéshez, nem felel harmadik személyekkel szemben.