A Ptk. 5:85. § rendelkezése értelmében a társasháztulajdonra a közös tulajdon szabályait kell alkalmazni.
A Polgári Törvénykönyvön felül a társasházakra és működésükre vonatkozó átfogó szabályozást a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény tartalmazza.

A Társasházi tv. 5. § (2) (5) bekezdései szerint társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet.

Az alapításhoz a társasház tulajdonnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges (csatolni kell az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz). A közös képviselő (intézőbizottság elnöke) köteles megőrizni az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat egy példányát.

Az alapító okiratban az alábbiakat kell meghatározni:
a) a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket
b) a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető (a külön tulajdonba kerülő lakáshoz tartozó) tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját
c) a közös tulajdonba kerülő épületrészeket
d) a közösség közös nevét, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe, a társasház megjelöléssel együtt és
e) az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatot, jogot és tényt.

A Társasházi tv. 10.§-nak rendelkezése alapján az alapító okirat módosításáról kizárólagos hatáskörében a közgyűlés dönt. A módosításához (főszabály szerint) valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges és a változást be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.

A tv. 11. §-a szerint az alapító okiratot és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

A tv. 13. §, 14.§ -a értelmében a közösség szerveit, azok hatáskörét, illetve a lakók jogait, illetve fizetési és egyéb kötelezettségeit Szervezeti és Működési Szabályzatnak kell tartalmaznia. A SZMSZ tartalmának megállapításához legalább egyszerű szavazattöbbség szükséges, az összes tulajdonhányadhoz viszonyítva.