Egy okirat végrendeleti jellegének elismeréséhez szükséges minimális követelményeket a Legfelsőbb Bíróság fogalmazta meg.

A Ptk. törvényben történő kimondásra érettnek ítélte e kritériumokat. Eszerint az okirat végrendeleti jellegének megállapításához az szükséges, hogy az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék.

A minimális feltételek törvényi kiemelésének különös jelentőséget ad az a körülmény, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőnek és a perben eljáró bírónak e feltételek meglétét hivatalból vizsgálnia kell.

Ezzel szemben a törvény által támasztott érvényességi és hatályossági követelmények csak kérelemre vizsgálandók. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy valamely alaki kellék hiánya vagy esetleges akarathiba a végrendeletet nem fosztja meg a jogi létezésétől, hanem csupán érvénytelenné teszi. Az érvénytelenség hivatalból nem, csak akkor vehető figyelembe, ha arra az érdekelt hivatkozik.

A Ptk. sem kívánja meg a végrendelettől, hogy feltétlenül tartalmazzon örökösnevezést; kizárás, kitagadás, hagyományrendelés vagy bármilyen más, az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezés végrendeletnek minősül.