Az adózási eljárással kapcsolatos szabályokat a 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról foglalja össze.
Magyarországon az adózással kapcsolatos eljárások kétfokú rendszerben zajlanak.
Először az adóhatóság a lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, majd azt elküldi az adózó részére. Az első fokú határozatot a NAV hozza meg a saját megállapításai, valamint az adózó nyilatkozatai és észrevételei alapján. Ekkor megállapíthat az adózó javára, illetve terhére is adókülönbözetet, de le is zárhatja megállapítás nélkül az ellenőrzést. Egyet nem értés esetén lehetőség van fellebbezésre másodfokú adóhatóságnál, abban az esetben azonban, ha az említett adóhatóság a határozatot nem vagy csak részben változtatja meg, lehetőségünk van bírósághoz fordulni.

A közigazgatási perekkel kapcsolatos szabályokról bővebb információt a 2016. évi CL. törvény [ Ákr. ], valamint a 2017. évi I. törvény [ Kp. ] tartalmaz. A közigazgatási jogvita alanyai: valamely közigazgatási szerv és az érintett jogalany.
A közigazgatási jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt eredményező cselekményének, vagy a cselekmény elmulasztásának jogszerűsége.

Az eljárás fajtái: automatikus döntéshozatali eljárás, sommás vagy teljes eljárás.
40. § [Automatikus döntéshozatal]
Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha
a) azt törvény vagy kormányrendelet megengedi,
b) a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll,
c) a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és
d) nincs ellenérdekű ügyfél.

41. § [A sommás eljárás]
(1) * Sommás eljárásnak van helye, ha
a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és
b) nincs ellenérdekű ügyfél.

42. § * [Kérelem teljes eljárásban való elbírálása]
Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.