Az elévülés valamely jog állam előtti érvényesíthetőségének időmúlás következtében történő megszűnése.
Az IDŐMÚLÁS a kötelemből fakadó igények érvényesítésére kétféle hatást gyakorolhat:
1. JOGVESZTÉS, amely megszünteti magát az alanyi jogot.
pl. fuvarozás: ha az átvételkor felismerhető, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, a fuvarozóval szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.
2. ELÉVÜLÉS: amikor maga az alanyi jog nem szűnik meg, csak annak bírói úton való érvényesíthetősége lesz kizárt az állami kényszer útján történő érvényesíthetősége vész el.
Az időmúlásnak az alanyi jogot megszüntető hatása (azaz jogvesztés) csak abban az esetben érvényesül, ha a jogszabály ezt az adott jogviszonyra vonatkozóan kifejezetten kimondja.
TEHÁT: a jogosultság gyakorlására és követelés érvényesítésére jogszabályban előírt határidő eltelte jogvesztéssel akkor jár, ha ezt jogszabály kifejezetten így rendeli.
Ha a határidő nem jogvesztő, akkor arra az ELÉVÜLÉS szabályait kell alkalmazni.
Az elévülési idő FŐSZABÁLY szerint a követelések esetén 5 év (ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik)
Az elévülési idő akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
A felek megállapodhatnak eltérő elévülési időben is.
Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
Az elévülést kizáró megállapodás SEMMIS, azaz ilyen jellegű megállapodás nem lehetséges.
Az elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni (ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik)
Az elévülés a kötelezettnek a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét nem érinti.
Az elévült követelés alapján teljesített szolgáltatást a követelés elévülésére tekintettel visszakövetelni nem lehet.
A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek.
A mellékkövetelések elévülése a főkövetelés elévülését nem érinti
Az elévülés hivatalból nem vehető figyelembe, arra az érdekeltnek kell hivatkoznia. A bizonyítás az érdekeltet terheli.
Az elévülés úgynevezetten nyugszik, ha:
a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni.
Az elévülés (idő) megszakad, ha:
1. a tartozást a kötelezett elismeri;
2. a kötelemet megegyezéssel módosítják vagy egyezséget kötnek;
3. a követelést a kötelezettel szemben bírósági eljárásban érvényesítik,
4. a követelést csődeljárásban bejelentik.
Az elévülés megszakításától vagy az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezésétől
az elévülés újból kezdődik.