Házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő, nagykorú férfi és nagykorú nő az anyakönyvvezető előtt, 2 tanú jelenlétében személyesen (főosztály szerint nyilvánosan, az önkormányzat hivatali helyiségében) kijelenti, hogy egymással házasságot köt.

A gyámhatóság a 16. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak a házasságkötésre engedélyt adhat.

Kivel nem házasodhatunk össze?
Az egyenesági rokonokkal; a testvérrel; a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával.

Az örökbefogadás fennállása alatt az örökbefogadó az örökbefogadottal nem köthet házasságot, kivéve, ha a jegyző e házassági akadály alól a házasságkötés előtt vagy a házasság fennállása alatt felmentést ad. A jegyző csak akkor adhat felmentést, ha a házassággal létrejövő kapcsolat a születendő gyermekek egészségét nem veszélyezteti.

Jogilag nincs kizárva annak lehetősége, hogy a mostoha testvérek és a nevelt testvérek házasságot kössenek. Illetve az örökbefogadott testvérek is köthetnek egymással házasságot, de csak abban az esetben, ha nem vér szerinti testvérek.

Magyarországon a monogámia elve érvényesül, tehát érvénytelen akkor (is) a házasság, ha a házasulók valamelyikének korábbi házassága még fennáll.