A Polgári Törvénykönyv alapján, aki jogellenesen okozta a kárt, köteles azt megtéríteni. Amennyiben bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható mentesül a felelősség alól.

A jogellenesen okozott kár megtérítését általában jogi úton lehet érvényesíteni.

Ilyen megtérítési igény eredhet például:
– általános kártérítési felelősség,
– épületkárokért való felelősség,
– veszélyes üzemi felelősség,
– állatok által okozott kárért való felelősségből stb.

A károkozás nem számít jogellenesnek az alábbi esetekben:
– a károkozás a károsult beleegyezésével történt,
– jogtalan támadás, illetve ennek fenyegetése elkerülése érdekében okozta és az elhárításhoz szükséges mértéket nem lépte túl,
– szükséghelyzetben és azzal arányos mértékben okozta,
– jogszabály által megengedett magatartással idézte elő.

Okozati összefüggés hiányában, a károkozó nem köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet nem látott előre és azt nem is kellett előre látnia.

A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, ideértve:
• a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést,
• elmaradt vagyoni előnyt,
• a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

Különös méltánylást érdemlő esetben, a teljes kár megtérítésétől eltekinthet a bíróság. Amennyiben indokolt a károkozásból származó vagyoni előny értékével csökkenteni kell a megtérítendő kár mértékét.