A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének egyik eljárási módja a kényszertörlési eljárás.

Kényszertörlési eljárásról akkor beszélünk, ha a végelszámolási eljárást nem sikerült 3 éven belül befejezni, vagy olyan megszűnést előidéző ok következett be, melyet nem lehet a végelszámolási eljárás keretein belül lefolytatni. Akkor is kényszertörlési eljárás kezdeményezésére kerül sor, ha a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja.

Az alábbi két esetben nem lehet véghezvinni az említett eljárást:

Az egyik eset, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy az ügyész a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. 
Valamint a jogutód nélkül megszűnni kívánt cég fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozatalát követően sincs helye kényszertörlési eljárás elrendelésének.

A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló jogerős végzést a cégbíróság a Cégközlönyben teszi közzé, melyet naponta frissítenek. 

A kényszertörlés kezdő időpontja a közzététel napja