Az eljárás minden esetben díjköteles – az ügyvédi költség alapvetően nem tartozik ide, az többletmunkadíjat és szolgáltatást jelent –, amit a kérelem benyújtásakor vagyunk kötelesek megfizetni a közjegyzőnek. A díj mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (azaz a díjalap) 3%-a, de minimum 8.000 forint, továbbá annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300.000 forint. Az eljárási díjról további információt a MOKK honlapján a ’A közjegyzői díjszabás’ (A közjegyzőről -> A közjegyzői tevékenység -> A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt találunk.

Ez az első lépés: megfizetni az eljárási díjat, amely után – második lépésként – a közjegyző a kérelemnek megfelelően kibocsátja az fmh-t. Mindezek előtt természetesen lehetőség van ügyvédi fizetési felszólítást küldeni az adósnak.

Második lépés: az Fmhtv. szerint az eljáró közjegyző a papíralapon vagy szóban előterjesztett kérelem alapján a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig 3 munkanapon belül bocsátja ki. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a határidők nem munkanapokban, hanem naptári napokban számolandók.

Harmadik lépés: az adós reakciója. Amennyiben adósunk a követelést elismeri, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik. Ez nagyon fontos, hiszen ha a jogerőre emelkedés ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosultak vagyunk végrehajtást kezdeményezni a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében.

Ha az adósunk a követelésünket nem ismeri el, azaz annak a meghatározott időben, azaz a kézbesítéstől számított 15 napon belül – akár részben – ellentmond, az eljárás az ellentmondással érintett részben polgári peres eljárássá alakul. Ebben az esetben az eljárás kikerül a közjegyző hatásköréből – mint peres eljárás –, és a bíróságon folytatódik. A negyedik lépés tehát több irányt is vehet: tartozás elismerés, ellentmondás, továbbá az fmh át nem vétele az adós részéről.