Mely estekben kérhető vissza az ajándék?

Mely estekben kérhető vissza az ajándék?

Az ajándékozási szerződés olyan nem visszterhes szerződés, amely alapján tulajdonátruházás történik, az ajándékozó a dolog tulajdonjogának átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

A törvény szabályozza azokat az eseteket is, amikor az ajándékozó visszakövetelheti az általa adott ajándékot a megajándékozott személytől.

Az ajándék visszakövetelésének egyik esete, amikor az ajándékozó saját mindennapi életének legszükségesebb költségeit sem tudja fedezni, ezért visszakéri az ajándékot feltéve, hogy az ajándék még megvan és a visszakövetelése a megajándékozott létfenntartását nem fenyegeti. Ilyenkor az ajándékozó tényleges helyzetét vizsgálja a bíróság. Amennyiben visszakövetelhető az ajándék az ajándékozó vállalhatja rendszeres járadék fizetését az ajándékozó részére az ajándék visszaadása helyett.

Az ajándék abban az esetben is visszakövetelhető, ha a megajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozóval szemben, ilyenkor az ajándék helyébe lépett érték is visszakövetelhető.

Ajándékozási szerződés elkészítéséhez ügyvéd vagy közjegyző közreműködése szükséges.

Mely estekben kérhető vissza az ajándék?

A szerződés felek általi módosítása

A szerződések módosítása az alábbiak figyelembevételével történhet. 

A felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.

A kötelezettség biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad, de a zálogkötelezett és a kezes helyzete hozzájárulásuk nélkül nem válhat terhesebbé. A szerződés módosítására a szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A szerződés tartalmát valamelyik fél egyoldalúan akkor módosíthatja, ha ezt a szerződésben kikötötték, vagy ha a felet erre jogszabály feljogosítja.

Mely estekben kérhető vissza az ajándék?

Az előszerződésről

Mi is az az előszerződés és mik az előszerződés megkötésének következményei?

Előszerződés esetén a felek arra kötelezik magukat, hogy egy későbbi időpontban az előszerződésben megfogalmazott tartalommal és feltételekkel megkötik egymással a szerződést, amelyre az előszerződés irányul. Tehát a szerződés később bármely fél kérelmére bírósági úton kikényszeríthető.

Az előszerződést olyan formában kell megkötni, amelyet a jogszabály vagy a felek megállapodása előír az előszerződés alapján megkötött végleges szerződésre. Abban az esetben, ha a jogszabály írásbeli formát ír elő a végleges szerződésre, akkor az írásbeliség az előszerződésre is vonatkozni fog.

Az előszerződésben a felek kötelesek megállapodni a végleges szerződés lényeges feltételeiről. Amennyiben ezeket a feltételeket az előszerződés nem tartalmazza, nem minősül előszerződésnek.

 

Mely estekben kérhető vissza az ajándék?

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására köteles, míg a megrendelő a mű átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére.

A vállalkozási szerződés tipikus eredménykötelem. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozót csak abban az esetben illeti meg a vállalkozói díj, ha eléri a meghatározott eredményt, azaz, ha megvalósítja a művet.

Ha a mű előállításához valamilyen anyag szükséges, azt a vállalkozó köteles beszerezni.

A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Azonban az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

Köteles a vállalkozó annak az utasításnak a teljesítését megtagadni, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A kész művet a vállalkozó átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni. Az átadás-átvételi eljárás során a felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

Ingyenes vállalkozási szerződés esetén, azaz, ha a vállalkozó a szolgáltatás nyújtását ingyenesen vállalja, a megrendelő köteles megtéríteni a vállalkozó költségeit.

Mely estekben kérhető vissza az ajándék?

Szerződések készítése

Az okirat, olyan bizonyítási eszköz, amely a benne foglalt tények, adatok, nyilatkozatok, körülmények, cselekmények valóságát bizonyítja. Megkülönböztetünk közokiratot és magánokiratot, illetve bizonyító ereje alapján, egyszerű vagy teljes bizonyító erővel rendelkező okiratot.

Pp. 325.§ (3) rendelkezése alapján a teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el.
Az okirat teljes bizonyító erejének a jogi jelentősége abban rejlik, hogy azt a bíróság nem mérlegeli, hanem vélelmezi az okirat tartalmának valóságát.

Szerződést szóban, írásban, illetve ráutaló magatartással is lehet kötni. Az írásbeli alakhoz kötött szerződéseket okiratba kell foglalni. Bizonyos okiratok, csak ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva alkalmasak a célzott joghatás kiváltására. Ilyenek példának okáért az ingatlan ügyekkel kapcsolatos adásvételi-, ajándékozási-, továbbá a tartási- és öröklési szerződés, a házassági vagyonjogi szerződés stb.

Ptk.6:58. § értelmében a szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

Ptk.6:59. § (1) szerint a felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.

Függőben tartás az ingatlanok adásvételénél

Függőben tartás az ingatlanok adásvételénél

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) rendelkezik a függőben tartás jogintézményről. Függőben tartás esetén az Eladó az adásvételi szerződésben feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonjog a Vevő javára bejegyzésre kerüljön, a szerződő felek azonban – tekintettel arra, hogy a teljes vételárat az eladó csak később kapja meg – kérik az illetékes földhivatalt, hogy a vevő bejegyzés iránti kérelmét tartsa függőben.

Ez azt jelenti, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az adásvétellel érintett ingatlan tulajdoni lapján széljegyre kerül feljegyzésre a jogügylet, tehát a földhivatal érdemben nem vizsgálja, amíg be nem nyújtják a felek az eladó bejegyzési engedélyét. A bejegyzési engedély tartalmazza azt a nyilatkozatot, miszerint a teljes vételár megfizetésre került és hozzájárul az eladó a vevő tulajdonjogának bejegyzésére. A földhivatal a kérelmet a bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum hat hónapig tartja függőben.