Kérdés: Életjáradéki szerződés kötelezettje vagyok és a kötelesrész számításához szeretném tudni – a jogosult 2 éven belüli halálával – a törvényes örökösöknek jár a kifizetés. Az életjáradéki szerződésben hivatkozással rögzítve van, hogy a jogosultnak kiegyenlítetlen tartozása van az életjáradéki kötelezett felé, amit külön tartozáselismerő nyilatkozatban – közjegyző előtt aláírva – a jogosult már készpénzben megkapott. Az ingatlan értékét, amely az életjáradéki szerződésben rögzített érték, a törvényes örökösök is elfogadták. Kérdésem: levonható-e az ingatlan értékéből ez a juttatott tartozás összege, valamint a ténylegesen kifizetett életjáradék összege? Levonható-e a temetési költség számlája? Ha levonható az ingatlan értékéből, akkor ez a “tiszta alap” a kötelesrész számításához, aminek 1/3-a a kötelesrész, amit a törvényes örökösöknek kell fizetni? Idézve a Törvényi hivatkozást, vajon erre vonatkozik? Új Ptk. VII. könyv – XII. cím 7:80. § [A kötelesrész alapja] (4.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! A kérdésben hivatkozott jogszabályi rendelkezés lényege, hogy az eredetileg visszterhes szerződés utólagosan nem válik ingyenessé. Az ilyen eseteknél számba kell venni az érintett szerződésekkel elidegenített vagyon értékét és a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék illetve gondozás értékét. Amennyiben az elidegenített vagyon értékét az örökhagyó két éven belül bekövetkezett haláláig teljesített tartás, életjáradéki szerződés vagy gondozás értéke nem fedezi, akkor a vagyonnak az ezzel nem fedezett részét hozzá kell számítani a kötelesrész alapjához. Tehát az értékkülönbözet olyan, mintha kötelesrészt sértő, élők közötti, vagy halál esetére szóló ingyenes juttatás lenne. A kötelesrész alapjából csak a visszteher erejéig hagyható ki az annak alapján megszerzett vagyoni érték. A rendelkezésből az következik, hogy bizonyításra szorul a szerzett vagyoni érték, a tartás, életjáradék, gondozás értéke. A kötelesrészre jogosult kényszerül igényének érvényesítésére, neki kell igényének jogalapját és mértékét, ezen belül a kötelesrész alapjába tartozó értéket bizonyítani.