Kérdés: Magánszemélyként adtam el autót, a vevő cég nevére vette. Az eladáskor hibamentes volt az autó, rá 2 napra felhívott, hogy valami hiba lépett fel az autóban, ami az eladás napján se, másnap sem, 1,5 éve sem volt. Meghibásodás nála a kockázatviselés után következett. Jogilag ki kell fizetnem a kárt, amit ő tett az autóban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben az adásvételi szerződésben részletezték a szavatosságra vagy a jótállásra vonatkozó szabályokat, abban az esetben a szerződésben foglaltak az irányadóak. Ellenben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni. A törvény értelmében a termék hibájáért az eladó felelősséggel tartozik, de fontos, hogy a hiba a vásárláskor is fennálló legyen. Jótállás esetén az eladó mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba az eladáskor még nem állt fenn. Kellékszavatossági igény esetén a jogosult (vevő) választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Fontos megjegyezni azonban, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.