Polgári peres- és peren kívüli eljárások

A polgári eljárás két fajtáját különböztetjük meg, a polgári peres és nem peres eljárásokat.

A két eljárásfajta között a legmarkánsabb különbség, hogy a peren kívüli eljárások gyorsabb és egyszerűbb szabályok szerint zajlanak le polgári jogok érvényesítése céljából, tehát többnyire egy félről szól az eljárás. Míg a peres eljárásokban általában két ellentétes érdekű fél jogvitájának eldöntése a cél.

Jogom van - örökösödési ügyek

Családjogi ügyek (válás, gyermekelhelyezés, tartásdíj stb.)

Budapesti ügyvédként gyakran találkozunk hosszan elhúzódó válásokkal, illetve az ebből fakadó további peres ügyekkel, mint pl.: gyermekelhelyezés, tartásdíj, vagyonmegosztás stb. A nagyobb bajt megelőzve érdemes minél előbb jogi segítséget igénybe venni, annak érdekében, hogy tisztában legyen jogaival, és mielőbb pontot lehessen tenni az ügy végére. Ugyanis a hosszan elhúzódó perek nem csupán a szülők számára okozhatnak problémát, hanem gyakran a gyerekek sínylik meg a szülök közti hosszan tartó viszályt.

Hagyatéki ügyek

Az örökhagyó vagyonát mind az aktívák, mind a passzívák jelentik. Az örökösödés univerzális jogutódlás, tehát mind az aktív mind a passzív vagyon az örökösre vagy örökösökre száll. A visszautasítás csupán a hagyaték egészére történhet. Tehát nincs lehetőség válogatni a számunkra kedvező, illetve kedvezőtlen hagyatéki tételek között. Az aktív vagyon elfogadásával, a hagyatéki tartozások rendezése is ránk hárul.

Az örökhagyó végrendelet útján érvényesítheti végintézkedési akaratát. Az öröklés rendjét végrendelet hiányában a törvény határozza meg.

Amennyiben az örökös már birtokba vette a hagyaték tárgyát, illetve azzal rendelkezett, az a visszautasításról való hallgatólagos lemondásnak minősül. Az örökös kifejezetten is lemondhat a visszautasítás jogáról. Ezekben az esetekben, nincs helye továbbiakban az örökség visszautasításának.

Az örökhagyó végintézkedése során öröklési, ajándékozási, illetve egyéb halálesetre szóló szerződést is köthet. Ezen szerződések komoly alaki feltételekhez kötöttek, ennek okán érdemes ügyvéd segítségét igénybe venni ezen jogügyletek lebonyolításakor.

Ingatlanügyek, adás-vétel lebonyolítása

Az ingatlan ügyekkel kapcsolatos szerződések, olyan okiratok, amelyeknél általában szükséges az írásba foglalás, illetve csak ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva alkalmasak a célzott joghatás kiváltására.

Minden ingatlant érintő jogosultság és kötelezettség bejegyzéséhez, illetve törléséhez okirat szükségeltetik. Ezeknek szigorú formai és tartalmi követelményei vannak, melyeket az ingatlan nyilvántartásról szóló CXLI. törvény tartalmaz.

Ügyvédként gyakran keresnek meg minket ingatlan adás-vétel, ajándékozás, lakásvásárlás és az ingatlanon fennálló egyéb jogokkal kapcsolatos ügyekben. Nem csupán Budapestről, hanem annak vonzáskörzetéből és az ország egyéb területeiről is érkeznek megkeresések. Az adásvétel lebonyolításán túl egyéb ingatlanjoggal összefüggő feladatokat is ellátunk. Az okiratok megszerkesztését, illetve a teljeskörű ingatlanjogi tanácsadást is.

Szerződések készítése

Jogom van - Szerződések

Ptk.6:58. § értelmében a szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

Ptk.6:59. § (1) szerint a felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet.

Szerződéstípustól függően különböző alaki feltételeknek kell megfelelnie az elkészített okiratoknak.

Ügyvédként kiemelt figyelmet kell fordítanunk az ilyen okiratok megszerkesztése esetén, hogy az elkészült szerződés, minden formai követelménynek, továbbá a hatályos szabályozásnak és a felek akaratának is megfeleljen, illetve alkalmas legyen a kívánt joghatás kiváltására. A precizitás különösen fontos ezen feladatoknál, ugyanis minden jogilag lényeges körülménynek rögzítésre kell kerülnie.

Továbbá egy szerződés megkötésekor minden kötelezettségünkkel és jogunkkal tisztában kell lennünk, illetve, hogy milyen felelősség terhel minket egy esetleges szerződésszegés esetén vagy egyéb nem kívánt körülmények létrejöttekor.

Ennek okán kiemelten fontos a teljeskörű jogi tájékoztatás és a felek igényeinek megvitatása. Hiszen a szerződésben a felek akaratának érvényre juttatása a cél.

Okiratszerkesztés

Az okirat, olyan bizonyítási eszköz, amely a benne foglalt tények, adatok, nyilatkozatok, körülmények, cselekmények valóságát bizonyítja. Megkülönböztetünk közokiratot és magánokiratot, illetve bizonyító ereje alapján, egyszerű vagy teljes bizonyító erővel rendelkező okiratot.

Az okirat teljes bizonyító erejének a jogi jelentősége abban rejlik, hogy azt a bíróság nem mérlegeli, hanem vélelmezi az okirat tartalmának valóságát.

Szerződést szóban, írásban, illetve ráutaló magatartással is lehet kötni. Az írásbeli alakhoz kötött szerződéseket okiratba kell foglalni.

Bizonyos okiratok, csak ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva alkalmasak a célzott joghatás kiváltására. Ilyenek példának okáért az ingatlan ügyekkel kapcsolatos adásvételi-, ajándékozási-, továbbá a tartási- és öröklési szerződés, a házassági vagyonjogi szerződés stb.

Amennyiben olyan okiratra van szüksége, amelyhez ügyvédi ellenjegyzés szükséges keressen minket bizalommal budapesti irodánkban!

Kártérítési ügyek

Főszabály szerint minden károkozás jogellenes, az ilyen károk megtérítését általában jogi úton lehet érvényesíteni. Ilyen megtérítési igény eredhet például:

  • általános kártérítési felelősség,
  • épületkárokért való felelősség,
  • veszélyes üzemi felelősség,
  • állatok által okozott kárért való felelősségből stb.

A károkozásnak két típusát különböztetjük meg. Szerződésszegés esetén a kötelezett nem teljesít a szerződésnek megfelelően, amelyből a jogosultnak kára származhat. Ennek elkerülése végett különböző szerződéses biztosítékokat rögzíthetünk az okiratban, amelyek biztosítékul szolgálhatnak szerződésszegés esetén. Szerződésen kívüli károkozásról beszélhetünk, ha a kárt okozó félnek önnel semmilyen szerződéses megállapodása nincs.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezése szerint a károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, ideértve:

  • a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést,
  • az elmaradt vagyoni előnyt,
  • a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

Amennyiben kártérítésre vonatkozó igénye merül fel érdemes jogi szakember segítségét igénybe venni, aki felvázolja az esetleges megoldásokat, és teljeskörű jogi tájékoztatást ad. 

Munkaügyi jogviták

Jogom van - Munkajog

A munkaügyi jogvitákról részletes információkat találunk a Munka Törvénykönyvének negyedik részében.

A munkajog speciális jogterületnek számít a polgári joghoz képest, hiszen itt a felek nem mellérendeltségi, hanem alá-fölé rendeltségi viszonyban vannak.

Továbbá a munkavállalók védelme különösen fontos, ennek érdekében a törvény olyan szabályokat is tartalmaz, amelyektől érvényesen nem lehet eltérni.

A munkajogi megállapodások, illetve szerződések írásba foglalása kiemelt jelentőséggel bír és a törvény kötelezővé is teszi ezt a legtöbb esetben. Ez is a munkavállalók védelmére szolgál.

A munkaügyi jogvitákról részletes információkat találunk a Munka Törvénykönyvének negyedik részében.

A munkajog speciális jogterületnek számít a polgári joghoz képest, hiszen itt a felek nem mellérendeltségi, hanem alá-fölé rendeltségi viszonyban vannak. Továbbá a munkavállalók védelme különösen fontos, ennek érdekében a törvény olyan szabályokat is tartalmaz, amelyektől érvényesen nem lehet eltérni. A munkajogi megállapodások, illetve szerződések írásba foglalása kiemelt jelentőséggel bír és a törvény kötelezővé is teszi ezt a legtöbb esetben. Ez is a munkavállalók védelmére szolgál.

Jogom van - Ingatlanjog

Társasházak jogi ügyei

A Polgári Törvénykönyvön felül a társasházakra és működésükre vonatkozó átfogó szabályozást a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény tartalmazza. Az ingatlanjoghoz tartozik a társasházak alapítása, működtetése és megszüntetése is, illetve az ezekkel összefüggő egyéb jogügyletek lebonyolítása is.

Polgári peres és peren kívüli ügyekben van szüksége segítségre Budapesten?