A holtnak nyilvánítás szabályaira, anyagi jogi feltételeire a Ptk. tér ki. A holtnak nyilvánítás tulajdonképpen egy megdönthető vélelem, amely a halál bekövetkeztétől áll be.

A holtnak nyilvánítás jogintézménye a túlzottan hosszú ideig fennálló bizonytalan állapot megszűnését segíti elő, annak minél előbbi rendezése érdekében.

Elsősorban a legfontosabb anyagi jogi feltétel, hogy a személy eltűnésétől öt év úgy teljen el, hogy semmilyen életben létre utaló adat ne merüljön fel.

Kizárólag eltűnt személyt lehet holtnak nyilvánítani, ha a rendelkezésre álló adatok által fennállnak ezek a feltételek, a bíróság kérelemre az eltűntet holtnak nyilvánítja.

A vélelem alapján, amely az érintett személy halálát állítja fel, őt az ellenkező bizonyításáig halottnak kell tekinteni.

A kérelmet az eltűnt személy közeli hozzátartozója, az ügyész, a gyámhatóság, valamint az kérheti, akinek jogi érdekét érinti az eltűnt holtnak nyilvánítása.

A halál időpontját a bíróság a körülmények mérlegelésével állapítja meg. Ha ezen körülmények a mérlegelést illetően nem vezetnek eredményre, az eltűnést követő hónap tizenötödik napját kell a halál időpontjának tekinteni.

A bíróság a kiállított határozatot akkor módosíthatja, ha a később bebizonyosodik, hogy a személy a holtnak nyilvánított határozatban meghatározott időpontnál korábban vagy később tűnt el. Ezek alapján módosulnak a jogkövetkezmények is.

A holtnak nyilvánító határozatot annak következtében helyezi a bíróság hatályon kívül, illetve a jogkövetkezmények annak következtében lesznek semmisnek, ha a kiderül, hogy a holtnak nyilvánított személy az időpontnál később tűnt el, és emiatt a holtnak nyilvánítás feltételei sem állnak fenn.

A holtnak nyilvánító határozat módosítását, emellett a hatályon kívül helyezést egyaránt azok kérhetik, akik a holttá nyilvánítást is.

Amennyiben a holtnak nyilvánított előkerült, a határozatot hatálytalanítani kell, illetve az ezáltal megállapított jogkövetkezményeket semmisnek tekinteni. A semmiség köréből egy kivétel van: ha a holtnak nyilvánított személy házastársa jóhiszeműen újabb házasságot kötött, újabb házasságát nem érinti.