Ptk. 6:158. § értelmében tilos a jogellenes károkozás.

Ptk. 6:159. § rendelkezése alapján, aki jogellenesen okozta a kárt, köteles azt megtéríteni. Amennyiben bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható mentesül a felelősség alól.
A jogellenesen okozott kár megtérítését általában jogi úton lehet érvényesíteni.
Ilyen megtérítési igény eredhet például:
– általános kártérítési felelősség,
– épületkárokért való felelősség
– veszélyes üzemi felelősség
– állatok által okozott kárért való felelősségből stb.

A Ptk. 6: 520.§ alapján a károkozás nem számít jogellenesnek az alábbi esetekben:
– a károkozás a károsult beleegyezésével történt,
– jogtalan támadás, illetve ennek fenyegetése elkerülése érdekében okozta és az elhárításhoz szükséges mértéket nem lépte túl,
– szükséghelyzetben és azzal arányos mértékben okozta,
– jogszabály által megengedett magatartással idézte elő.

Ptk. 6: 521.§ szerint okozati összefüggés hiányában, a károkozó nem köteles megtéríteni azt a kárt, amelyet nem látott előre és azt nem is kellett előre látnia.

Ptk. 6:522. § rendelkezése szerint a károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, ideértve:
– a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést,
– elmaradt vagyoni előnyt,
– a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

Különös méltánylást érdemlő esetben, a teljes kár megtérítésétől eltekinthet a bíróság. Amennyiben indokolt a károkozásból származó vagyoni előny értékével csökkenteni kell a megtérítendő kár mértékét.