Az ember halálával megszűnik a jogképessége (jogalanyisága).

A halál pontos időpontjának megállapítása főszabály szerint orvos szakértői kérdés, ami halottvizsgálat alapján lehetséges, amely kiterjed minden olyan körülményre, amely a halál bekövetkeztének a tényét, módját, okait tárja fel.

Eltűnt személy esetében nincs mód a körülmények vizsgálatára, így 5 év elteltét követően a bíróságtól kérhető a holtnak nyilvánítás. A bíróság kérelemre holtnak nyilvánítja az eltűnt személyt, ha eltűnésétől 5 év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat ismert volna.

Ki kérelmezheti?
a) az eltűnt személy közeli hozzátartozója
b) az ügyész
c) a gyámhatóság
d) az, akinek az eltűnt holtnak nyilvánítása jogi érdekét érinti.

A bíróság a halál időpontját a körülmények mérlegelése alapján határozza meg, azonban, ha a körülmények mérlegelése nem vezet eredményre, a halál időpontja az eltűnést követő hónap 15. napja.

Abban az esetben, ha a holtnak nyilvánított előkerül, a bíróság holtnak nyilvánító határozata hatálytalan lesz, és a bírósági határozat alapján beállott jogkövetkezmények pedig semmisek.