Haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti jog

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti.

Haszonélvezeti jog létrejöttéhez az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a dolog birtokának átruházása; az ingatlanon vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogon alapított haszonélvezeti jog esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át, de a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását átengedheti.
A haszonélvező a rendkívüli javítási vagy helyreállítási munkálatokat elvégezheti, ha felszólítására a tulajdonos azokat nem végzi el. A tulajdonos jogosult a haszonélvezet gyakorlását ellenőrizni.

A haszonélvezet megszűnik a határozott időtartam lejártával, a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, továbbá ha a haszonélvező szerzi meg a dolog tulajdonjogát.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

Ingyenes jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

25 éve működtet ingyenes jogsegélyszolgálatot Magyarországon az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, olyan emberek számára, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet.

A leggyakoribb panaszok, amelyekkel az alapítványt felkeresték: jogtalan kényszerbeszállítás a pszichiátriára, túlgyógyszerezés, indokolatlan korlátozás vagy lekötözés, megalázó bánásmód, elfogadhatatlan higiéniás körülmények, de nem egyszer jelentkeztek hozzátartozók haláleset miatt is.

A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.

Az egyik ügyben például egy idősebb nő egy Veszprém megyei kórházban kapott pszichiátriai kezelést, amelynek során az egyik pszichiátriai szert oly mértékben túladagolták, hogy a nő kis híján belehalt – életét családja gyorsaságának és kitartásának köszönhette. Lánya az alapítványhoz fordult segítségért, az alapítvány pedig az ügy dokumentálása után panasszal fordult az illetékes szervekhez. A rendőrségi vizsgálat a panaszt alaposnak találta, így a felelős pszichiáter ellen vádat emeltek, és a büntetőügy lezártával elítélték.

Egy másik esetben egy házaspár egyetemista fiát egy budapesti kórház pszichiátriai osztályára szállították, ahol a fiút az egyik reggel a csövekre felakasztva, holtan találták. A házaspár nem tudott beletörődni fiuk elvesztésébe, ezért a CCHR segítségével kártérítési pert indítottak a kórház ellen. A bíróság a pszichiátriai osztály gondatlansága miatt 5 és félmillió forint kártérítést ítélt meg a szülőknek.

Mindezzel együtt is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, rendszeresen szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmódot, az emberi jogok elhanyagolását illetően az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amilyet az alapítvány ingyenesen biztosít.

Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30-17 óráig)
panasz@cchr.hu
info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

A közhatalom-gyakorló természetes személyek alapjogi helyzete

Az olyan természetes személyek alapjogi jogalanyiságának megítélése, akik közhatalmat is gyakorolnak (pl. rendőr, bíró), esethez kötött vizsgálatot tesz szükségessé.

Alapjogi jogképességük ugyanis szituatív: az, hogy a közhatalomgyakorló természetes személyek mennyiben élvezhetik az alapjogok védelmét, attól függ, hogy helyzetük, magatartásuk, amelynek alapjogi védelmét igénylik, emberi mivoltukhoz vagy közhatalom-gyakorlásukhoz kötődik-e.

Mivel az alapjogok funkciója a közhatalmi cselekvés korlátok közé szorítása, a közhatalom gyakorlása nem részesülhet alapjogi védelemben, e minőségével kapcsolatban a közhatalom képviselője sem hivatkozhat alapjogokra.

A közhatalmat gyakorló, a közhatalom képviseletében eljáró természetes személyeket ebben a minőségükben alapjogok nem illetik meg, közhatalom-gyakorlásukkal kapcsolatban alapjogi védelmet nem kaphatnak.
Míg ugyanezek a természetes személyek magánemberként másokhoz hasonlóan alanyai az alapjogoknak.

Olyan közhatalomgyakorló természetes személyek esetében, akik egyúttal politikai közszereplők is (pl. polgármester), ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy más magánszemélyekhez képest bizonyos alapjogaik nagyobb korlátozást kötelesek elviselni.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

A humanitárius jog által biztosított védelem

A nemzetközi humanitárius jog az egyes személyeket megillető védelem mértékének megállapításához két fő személyi kategóriát határoz meg.

Az egyik az úgynevezett kombattánsok – a magyar terminológiában harcolók – köre. Ők jogosultak a nemzetközi jog alapján az ellenségeskedésben való közvetlen részvételre, a nemzeti belső jogrendszerek alapján pedig erre általában kötelesek is.

Elsősorban a nemzetközi jog szabályai határozzák meg, hogy kik tartoznak e személyi kategóriába, ide sorolhatók példának okán az állam katonái.

Vannak olyan személyek is, akik részt vesznek ugyan az ellenségeskedésekben, de esetükben maga a humanitárius jog zárja ki a kombattáns státuszt. Ilyenek a kémek és a zsoldosok, akiknek tevékenységét az államok nem ismerik el legitim harctéri cselekményekként.

A kombattáns elfogása esetén hadifogoly-státusra jogosult. Ez azzal jár, hogy kizárja a jogszerű harctéri cselekményért való büntethetőséget, másrészt pedig korlátok közé szorítja a fogva tartást is.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

Zártörés

Kizárólag szándékosan elkövethető bűncselekmény.

Az elkövető tudatának ki kell terjednie arra, hogy a cselekmény tárgyát lefoglalták, zár alá vették, az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére, kötelezésről rendelkeztek, illetőleg a büntetőeljárás során adat hozzáférhetetlenné tételéről döntött a hatóság. Tehát az elkövetőnek az elkövetési tárgy eljárás alá vont jellegével kell tisztában lennie.

Az elkövetés tárgya a hatóság által lefoglalt dolog.

Az elkövetési magatartás a hatósági eljárás során elrendelt lefoglalásnál, zárlatnál vagy zár alá vételnél alkalmazott pecsét eltávolítása vagy megsértése. A pecsét alapvetően igazolja a zár alá vétel megtörténtét.

A pecsét eltávolítása a zár alá vétel külső jelének megnyilvánulását szünteti meg, megsértése pedig azt jelenti, hogy nincs biztosítva a hatósági intézkedés, azaz a lefoglalt dolgok hozzáférhetetlensége.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

Perbeli egyezség

A bíróság a per bármely szakaszában megkísérelheti, hogy a felek a jogvitát vagy a vitás kérdések egy részét egyezséggel rendezzék.

A bíróság – ha annak sikerére esély mutatkozik, különösen, ha a felek bármelyike kéri – tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás lényegéről, igénybevételének lehetőségéről, feltételeiről és ezzel összefüggésben a szünetelés szabályairól.
Ha a felek a közvetítői eljárás során megállapodást kötnek, azt a szünetelés időtartamán belül a bírósághoz egyezségként történő jóváhagyás végett benyújthatják.

Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a bíróság azt végzéssel jóváhagyja, ellenkező esetben a jóváhagyást megtagadja, és az eljárást folytatja.

Az egyezséget jóváhagyó vagy azt megtagadó végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására, a megtagadó végzés elleni fellebbezésnek pedig az eljárás folytatására nincs halasztó hatálya.

A bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint az ítéletnek.