Kézbesítési vélelem

Kézbesítési vélelem

Foglaljuk össze mikor tekinthető kézbesítettnek egy levél.

Amennyiben a postai úton küldött hivatalos levél átvételét megtagadják, azt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni.

A kézbesítési vélelem beálltát nem lehet megállapítani, abban az esetben, ha a kézbesítés helyettes átvevő részére történt és ő ellenérdekű félnek minősül.

A küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, feltéve, hogy a küldemény ’nem kereste’ jelzéssel érkezett vissza a feladóhoz.

Abban az esetben, ha a kézbesítés nem volt szabályszerű, illetve a címzett önhibáján kívül nem tudta átvenni a levelet lehetőség van a kézbesítési vélelem megdöntésére. Erre a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül van lehetősége a címzettnek. Az objektív határidő pedig a vélelem beálltától számított 6 hónap. Fontos megemlíteni, hogy önhibának számít az is, ha a nyilvántartásban nem a címzett valós lakcíme szerepel.

Kézbesítési vélelem

Tartozásátvállalás

A tartozás átvállalása tulajdonképpen egy helycserés támadás a szerződések esetében, melyet az alábbiakban részletezünk. 

Ha a kötelezett és a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel (e fejezet alkalmazásában: átvállaló) abban, hogy az a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti.

Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették.

A tartozásátvállalással a követelés biztosítékai megszűnnek. Fennmarad a biztosíték, ha annak kötelezettje a tartozásátvállaláshoz hozzájárul.

Birtokvédelem iránti kérelem

Birtokvédelem iránti kérelem

Az alábbiakban a birtokvédelmi eljárás folyamatát ismertetjük.

Birtokháborítás, illetve jogalap nélküli megfosztás esetén a birtokosnak lehetősége van a jegyzőhöz fordulni birtokvédelmi eljárás céljából. Erre egy éven belül kell sort keríteni, az eredeti állapot helyreállítása vagy a zavarás megszüntetése érdekében.

A jegyző tolmács hiányában 15, igénybevétele esetén pedig 30 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Amelynek keretében a felek választásuk szerint írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Az eldöntéshez szükséges tényeket annak kell igazolnia, akinek érdekében áll, ez a bizonyítási eljárás folyamán bármikor szabadon megtehető.

A jegyző a bizonyítási eljárás végeztével eltiltja a jogsértőt a jogosulatlan tevékenységtől, amennyiben a birtokos hitelt érdemlően igazolta jogosultságát. A jegyző kérelem esetén jogosult járulékos kérdésekben is határozatot hozni. (károk, hasznok és költségek kérdésében.)

A határozattal szemben 15 napon belül lehet a bíróságnál felülvizsgálatot kérni, mivel azt közigazgatási úton támadni már nem lehet. Ezt a pert a másik féllel szemben kell megindítani.

Kézbesítési vélelem

A kényszergyógykezelésről

A kényszergyógykezelés nem egy menekülő út, hanem egy büntetőjogi szankció. 

A kényszergyógykezelést abban az esetben rendeli el a bíróság, amennyiben személy elleni erőszakos, illetve közveszélyt okozó bűncselekményt követ el egy kóros elmeállapotban szenvedő személy, aki nem büntethető, azonban szabadon bocsátása esetén fennáll a lehetősége egy újabb bűntett megvalósításának.

Elrendelésének feltétele, hogy a bűncselekményért legalább egy évig terjedő szabadságvesztés kiszabását rendeljék el, amennyiben az elkövető nem kórós elmeállapotú személy.

A beteg állapotát igazságügyi elmeorvos szakértőnek kell megállapítania. A kényszergyógykezelés nem büntetésnek, hanem intézkedésnek minősül. A kezelés kórházi körülmények között történik.

A kényszergyógykezelést a bíróság határozatlan időre rendeli el. A kezelés időtartama általában 4-5 év. Fél évente felülvizsgálatot végeznek, amelynek keretében döntenek a kényszergyógykezelés megszüntetéséről, illetve fenntartásáról.

A kezelés megszüntetése után a betegnek rendszeresen jelentkeznie kell az illetékes pszichiátriai gondozóban ellenőrzés végett.

Kézbesítési vélelem

Jótállás

A jótállás hétköznapi és közismert nevén „garancia”. Azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél, azaz az eladó felel a hibátlan teljesítésért az alábbiak szerint.

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Kézbesítési vélelem

Közvetlen bírósági letiltás

A közvetlen letiltás vagy felhívás gyorsabb módja a végrehajtásnak, mert ekkor a foganatosító bíróság közvetlenül fordul a munkáltatóhoz.

A végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság – a végrehajtási lap kiállítása helyett – közvetlenül letiltó végzést hoz, ha kizárólag az adós munkabéréből kell behajtani a követelést.

A letiltó végzésben a bíróság az adós munkáltatóját, illetőleg az adós számára járandóságot, illetményt, munkából eredő díjazást, juttatást, egyéb összeget rendszeresen, időszakonként visszatérően folyósító szervet vagy személyt (a továbbiakban: munkáltató) arra hívja fel, hogy – a letiltó végzés jogerőre emelkedésének bevárása nélkül – az adós munkabéréből a végzésben feltüntetett összeget vonja le, és haladéktalanul fizesse ki a végrehajtást kérőnek.

A bíróság a letiltó végzést a munkáltatónak és a feleknek kézbesítteti. A végzés elleni fellebbezésnek a letiltott összeg levonására és kifizetésére nézve nincs halasztó hatálya.